Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.
TOKAT TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan ‘'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' 31/7/2009   tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin" 6'ncı maddesiyle; kamu hizmetini doğrudan sunan birimler tarafından kamu hizmet standardı tablolarının hazırlanarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında ilan edilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak Borsamızda gerekli çalışmaları yaparak, ilgili mevzuat uyarınca Borsamız tarafından sunulan hizmetlere ilişkin Hizmet Standardı tablosunu hazırlamıştır.
Hazırlanan Tokat Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tabloları Aşağıdadır.

Hizmet standatları tablosuna ulaşmak için tıklayınız...

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • KANUNUMUZ VE İLGİLİ MEVZUAT İLE BORSAMIZA VERİLMİŞ OLAN GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÇERÇEVESİNDE ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTARAK BORSAMIZIN ÇAĞDAŞ BORSACILIK STANDARTLARINA ULAŞMASINI SAĞLAMAK,
  • ÜYELERİMİZİN ALIM – SATIMLARINI VE PİYASA BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA KONUSUNDA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLMEK,
  • ÜYELER VE ÇALIŞANLAR BAZINDA SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ SAĞLAMAK,
  • OBJEKTİFLİK VE GÜVENİRLİLİK ANLAYIŞI İLE EN ETKİN BİR ŞEKİLDE HİZMET VEREBİLMEK, BORSAMIZIN EN TEMEL GÖREVİDİR.

 

Misyonumuz

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması,

Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması,

Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi,

Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,

Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin gözetilmesinin sağlanmasıyolları ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun,

Kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek,

Teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve "Gelişmiş Borsa Kompleksi"ne geçilerek hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak,

Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak,

Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesidir.

İşlevimiz

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; “ Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”

Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel fark; ticaret borsalarında zirai ürünlerin işlem görmesidir.

Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zamanda piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, ticaret borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır.

BORSANIN GÖREVLERİ

*Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

*Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü  dairesinde tespit ve ilan etmek.

*Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyıla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

*Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak.

*51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaya sunmak.

*Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

*Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

*Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamını veya bir kesimini menfaati olduğu taktirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

*Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

*Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görevleri alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

*Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

*Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip birliğe teklifte bulunmak.

*Sair mevzuatın verdiği görevlere, ilgili kanunlar çerçevesinde birlik ve bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

Diğer Makaleler...

  1. İletişim